متقاضی محترم لطفا به ترتیب جداول را پر نمایید.

اطلاعات شخصی


تاریخ تولد *
جنسیت *
وضعیت تأهل *

سوابق تحصیلی و آموزشی

مدرک تحصیلی/ آموزشی (به ترتیب از آخرین مدرک) رشته تحصيلي تاريخ پايان تاريخ شروع معدل/نمره نام دانشگاه/ مؤسسه آموزشی شهر-کشور

تجربيات شغلي

نام سازمان یا شرکت (به ترتیب از آخرین سابقه) سمت/شغل مدت سابقه تاريخ شروع تاريخ پايان آخرین حقوق و مزایا (تومان) علت ترک شغل

فعاليت‏هاي علمي

ساير فعاليتهاي علمي تدوين کتاب يا مقاله علمي ارايه سمينار

آشنایی با زبان های خارجه

نام زبان وضعیت ضعیف متوسط خوب عالی
خواندن
نوشتن
مکالمه
درک مطلب

خواندن
نوشتن
مکالمه
درک مطلب

آشنایی با کامپیوتر

نام مهارت عالي خوب متوسط ضعيف نام مهارت عالی خوب متوسط ضعيف
windows Excel
Powerpoint Internet
Access Type
Word

* نحوه همکاري

تمام وقت پاروقت همکاري خارج از مرکز همکاری خارج از شیراز

(انتخاب بيش ازيک گزينه مجاز است)

سؤالات شغلي


برابر ضوابط شرکت مبلغ پيشنهادي

* چگونگي آشنايي شما با شرکت


معرفي دوستان اينترنت آگهي روزنامه

توجه: تکميل نمودن اين فرم هيچگونه تعهدي در قبال استخدام شما براي شرکت ايجاد نمي نمايد